Litania ku czci św. Ojca Pio

 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.


Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,


Święty Ojcze Pio, módl się za nami.
Wierny natchnieniom Ducha Świętego,
Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa,
Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa,
Wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu,
W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela,
Cieszący się nadprzyrodzonymi darami,
Ozdobo zakonu franciszkańskiego,
Niosący światu dobro i pokój,
Wybrane naczynie świętości i łaski,
Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem,
Postrachu duchów piekielnych,
Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego,
Nauczający bardziej przykładem niż słowem,
Wzorze miłości Boga i bliźniego,
Spotykający Chrystusa w każdym człowieku,
Opiekunie cierpiących,
Pociecho nieszczęśliwych,
Znoszący upokorzenia z cierpliwością,
Mężny wśród przeciwności,
Wzorze franciszkańskiego ubóstwa,
Wzorze czystości kapłańskiej,
Mężu doskonałego posłuszeństwa,
Miłośniku życia ukrytego,
Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji,
Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa,
Możny nasz orędowniku u Boga,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!


Módl się za nami święty Ojcze Pio.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że święty Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze,
by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa;
spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą,
z jego pomocą naśladowali Twojego Syna
i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen.

 

Modlitwa o łaski za przyczyną św. Ojca Pio
O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia, Ty dla zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę
i umarłeś na krzyżu, aby wyjednać przebaczenie grzechów; pokornie błagam Cię:
za przyczyną św. Ojca Pio, kapłana i stygmatyka, który wielkodusznie Ci służył,
poświęcał swe życie i cierpiał dla ratowania grzeszników,
udziel mi przebaczenia moich win i łaski, o którą pokornie proszę...
Dla większej chwały Twojej racz przyciągnąć wszystkich ludzi do swego miłującego Serca.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Modlitwa Ojca Pio o nawrócenie grzeszników
Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć
i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników
i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty.
Ty, Panie, przez Autora "Pieśni nad Pieśniami" powiedziałeś,
że "jak śmierć potężna jest miłość" (Pnp 8, 6), dlatego z całym żarem proszę Cię:
spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry,
pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości.
O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli.
Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza,
zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie.
Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy
i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia...
Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej;
jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że "żniwo jest wielkie, a robotników mało",
że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła!
Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników!
Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni!
Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość
i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi,
i odpuść grzesznikom winy, i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju,
prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa
(odmawiana przez Ojca Pio)

 

O mój Jezu, Ty powiedziałeś:
„Zaprawdę mówię wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie,
pukajcie, a będzie wam otworzone",
wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę...
Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo..., Chwała Ojcu...
Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

 

O mój Jezu, Ty powiedziałeś:
„Zaprawdę mówię wam, o cokolwiek będziecie prosić Ojca w imię moje, da wam",
wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w Twoje imię o łaskę...
Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo..., Chwała Ojcu...
Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

 

O mój Jezu, Ty powiedziałeś:
„Zaprawdę mówię wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą",
wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę...
Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo..., Chwała Ojcu...
Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

 

O Najświętsze Serce Jezusa, które nie możesz nie współczuć nieszczęśliwym,
miej litość nad nami, grzesznikami, i udziel nam łask,
o które Cię prosimy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi,
Twojej i naszej czułej Matki.

Witaj Królowo...

Św. Józefie, módl się za nami.

 Św. Ojcze Pio, módl się za nami.

 

Modlitwa O.Pio do Matki Bożej
O Najświętsza Dziewico Maryjo, wyjednaj nam miłość do krzyża,
byśmy uczestniczyli w katuszach i cierpieniach Jezusa.
Ty, któraś pierwsza w sposób doskonały zachowywała całą Ewangelię
i to z całym radykalizmem, któraś uczyniła to wcześniej,
nim Ewangelia została napisana, wyjednaj nam tę łaskę,
byśmy zawsze byli blisko Pana.
O Maryjo, wyjednaj nam tę łaskę u swego Syna,
byśmy mogli ułożyć całe nasze życie według pragnień Serca Bożego,
byśmy mogli całe nasze życie wewnętrzne ukryć w Nim.
O Najdroższa Matko spraw, byśmy tak ściśle zjednoczyli się z Jezusem,
by żadna moc, żadna rzecz tego nędznego świata nie mogła nas od Niego odłączyć.
O Maryjo spraw, byśmy zawsze byli blisko tej nieskończonej miłości – Jezusa,
byśmy zawsze byli synami Bożymi wśród tego świata.
Ty, któraś przyszła na ten świat bez żadnej zmazy,
wyjednaj nam u Syna swego tę łaskę,
byśmy mogli bez żadnej winy odejść z tego świata
i zostali wprowadzeni do chwały Królestwa Ojca, Syna i Ducha Świętego,
do wspólnoty Odkupionych, Aniołów i Świętych.
Pod Twoją obronę…

 

Po Komunii Świętej Ojciec Pio modlił się prosząc Pana Jezusa
„Racz pozostać ze mną Jezu,
ponieważ ta noc życia jest tak bardzo pełna niebezpieczeństw
i ja tak bardzo potrzebuje Ciebie. Racz udzielić mi tej łaski,
abym - jak Twoi uczniowie - mógł Cię poznać „przy łamaniu chleba".
Racz sprawić, by to zjednoczenie eucharystyczne mogło być światłem,
które rozproszy ciemności, siłą podtrzymującą mnie i uświęcającą moją duszę.
Racz pozostać ze mną. Panie, abym, gdy śmierć nadejdzie,
jeśli nie będę mógł być z Tobą rzeczywiście zjednoczony w Komunii świętej
pragnę wówczas pozostawać w zjednoczeniu z Tobą przynajmniej przez łaskę i miłość.
Racz pozostać ze mną Jezu! Nie proszę Cię o Boskie pocieszenie,
ponieważ nie zasługuję na nie,
ale błagam Ciebie całą moją mocą o dar Twej najświętszej obecności.
Racz pozostawać ze mną, Panie Ciebie jedynie błagam
o miłość, o łaskę, o silną wolę, o serce, o ducha, abym Cię kochał.
Ciebie nad wszystko kocham! Dozwól mi błagać Cię nie o jakąś nagrodę,
lecz jedynie o wzrost tej miłości, aby była prawdziwa i mocna w codziennym moim życiu.
Nie proszę Cię o nic więcej, tylko o to, abym Cię kochał na ziemi całym sercem
i trwał z Tobą w najdoskonalszej miłości przez całą wieczność!”

 


 
Modlitwa do Matki Bożej Pośredniczki łask (Św.O.Pio)
1. O, niebiańska Skarbnico wszelkich łask! Matko Boga i moja!
Ty jesteś pierworodną córką wiecznego Ojca
i dzierżysz w Swoich rękach Jego wszechmoc,
dlatego zlituj się nad moją duszą i obdarz mnie łaską,
o którą Cię żarliwie błagam.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…
2. O, miłosierna Szafarko Bożych łask! Najświętsza Maryjo Dziewico!
Ty jesteś Matką wiecznego Słowa Wcielonego,
które Cię obdarzyło swoją bezmierną mądrością.
Wejrzyj na wielkość mojego bólu i udziel mi łaski,
której tak bardzo potrzebuję.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…
3. O, najukochańsza Szafarko Bożych łask!
Niepokalana Oblubienico wiecznego Ducha Świętego!Najświętsza Maryjo!
Ty otrzymałaś od Niego serce,
tóre jest zdolne litować się nad ludzkimi nieszczęściami
i które nie może powstrzymać się od przyjścia z pociechą cierpiącemu człowiekowi,
ulituj się nad moją duszą i udziel mi łaski,
której się spodziewam, ufając całkowicie Twojej macierzyńskiej dobroci.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…
Tak! Tak! O, Matko moja, Skarbnico wszelkich łask,
Ucieczko biednych grzeszników, Pocieszycielko strapionych;
Nadziejo tych, którzy rozpaczają i najmożniejsza Wspomożycielko chrześcijan!
W Tobie pokładam całą moją nadzieję i jestem pewny,
że otrzymasz dla mnie od Jezusa łaskę, której tak bardzo pragnę,
jeśli tylko będzie ona pożyteczna dla mojej duszy.
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy
i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza, owe miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż!
O, łaskawa, o, litościwa, o, słodka Panno Maryjo!
 
Nowenna do Św. O.Pio
DZIEŃ PIERWSZY
         Święty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża «mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga», wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie..., którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego wolę.
     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...
DZIEŃ DRUGI
         Święty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy «staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga-Człowieka«, by «wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga», ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji..., którą ci przedkładam.
     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...
DZIEŃ TRZECI
         Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że «Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą», módl się za mną w moich trudnościach... i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.
     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...
DZIEŃ CZWARTY
         Święty Ojcze Pio, doświadczany z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je «jako los wybranych dusz» i «dar prowadzący do zbawienia», wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę...
     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...
DZIEŃ PIĄTY
         Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, «że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany», że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy «budzi się nadzieja», bądź ze mną w moim doświadczeniu..., abym ufał w miłość Bożą.
     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...
DZIEŃ SZÓSTY
         Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że «gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie zaś nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba», bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę...
     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...
DZIEŃ SIÓDMY
         Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że «otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości», módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę...
     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...
DZIEŃ ÓSMY
          Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg «nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go», w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar..., o który cię z ufnością proszę.
     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...
DZIEŃ DZIEWIĄTY
         Święty Ojcze Pio, Maryja była ci «Matką najmilszą», Ją wysławiałeś «najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi», przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie...
     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...
 
Modlitwa o wstawiennictwo  Św.O.Pio
Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość  trwania w Kościele świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Amen
 
Modlitwa Jana Pawła II do  Św.O.Pio
Pokorny i umiłowany Ojcze Pio: Prosimy, naucz także nas pokory serca,
abyśmy zostali zaliczeni do grona prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swojego Królestwa.
Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze Go o to poprosimy. Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa.
Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw, abyśmy doświadczyli radości płynącej z sakramentu pojednania. Przekaż nam twoje serdeczne przywiązanie do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki.
Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce do szczęśliwej Ojczyzny, do której również my mamy nadzieję dojść, aby na wieki kontemplować chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen
 
Modlitwa za przyczyną Św. O.Pio
O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia, Ty dla zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś na krzyżu, aby wyjednać przebaczenie grzechów; pokornie błagam Cię: za przyczyną św. Ojca Pio, kapłana i stygmatyka, który wielkodusznie Ci służył, poświęcał swe życie i cierpiał dla ratowania grzeszników, udziel mi przebaczenia moich win i łaski...
Dla większej chwały Twojej racz go wsławić chwałą świętości i przyciągnij wszystkich ludzi do swego miłującego Serca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
"Chwała Ojcu..." - 3 razy.